ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ-ΑΤΡΗΣΙΑ ΟΡΘΟΥ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΒΕΛΙΑΙΑ ΟΡΘΟ-ΠΡΩΚΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (POSTERIOR SAGITTAL ANORECTOPLASTY – PSARP)


Τα παιδιά που πάσχουν από ΟΑ θα χρειαστούν επέμβαση για τη διόρθωση της ανωμαλίας. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται οπίσθια οβελιαία ορθο-πρωκτο-πλαστική. Περιλαμβάνει απομόνωση του τυχόν υπάρχοντος συριγγίου και την διεκβολή (τοποθέτηση) του ορθού στον πρωκτό, δια μέσου του σφικτηριακού μηχανισμού (πρωκτικοί σφιγκτήρες μύες) που ελέγχει την εγκράτεια. Η επέμβαση αυτή επιτρέπει την αποβολή αερίων και κοπράνων. Η επιλογή του χρόνου της επέμβασης εξαρτάται από τον τύπο της ανωμαλίας.